Audyty energetyczne dla dużych przedsiębiorstw

Od 1 października 2016 roku weszły w życie zapisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku, zgodnie z którymi każde duże przedsiębiorstwo musi poddać się obowiązkowemu audytowi energetycznemu. Poprzez duże przedsiębiorstwo należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą lub większą od 43 mln € (175,827 ml zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015) lub roczny obrót równy lub większy od 50 mln € (204,45 mln zł jeśli rokiem obrotowym będzie rok 2015).

Firma spełniające powyższe warunki  zobowiązana jest do ponownego przeprowadzenia audytu po 4 latach oraz do pisemnego powiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi wysoką karą do 5% rocznego obrotu.

Audyt energetyczny dużego przedsiębiorstwa powinien obejmować minimum 90% zużycia energii dla wszystkich nośników. W skład audytu wchodzi opis stanu faktycznego badanego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania należy przeprowadzić analizę struktury zużycia energii oraz ocenę gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Opracowanie wykonuje się na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.

Oferujemy wykonanie audytów energetycznych w oparciu o krajowe przepisy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012) i normę PN-EN 16247 powołaną w Dyrektywie 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Nasze opracowanie spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw.