Mapa_Regionów

Nabór dla woj. śląskiego – RIT Subregionu Zachodniego

Od 31 stycznia do końca czerwca będzie trwał nabór na dofinansowanie dla zadań dot. efektywności energetycznej  i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla  Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Maksymalny poziom dofinansowania to 95%.

 

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Związek Metropolitalny;
 3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 6. Szkoły wyższe;
 7. Organizacje pozarządowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Nasza firma prowadzi kompleksową obsługę gmin w zakresie przygotowania wniosków i audytów energetycznych.

Zapraszamy!!