Nowy nabór w NFOŚiGW – Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

NFOŚiGW w Warszawie przesunął termin kolejnego naboru na dofinansowanie działań zmniejszających zużycie energii w budynkach. Wnioski będzie można składać w drugiej połowie września 2019.

Beneficjentami mogą być:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja i podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • podmioty prowadzące domy studenckie,
 • podmioty będące właścicielem budynku zabytkowego wpisanego do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jak również stowarzyszenia i fundacje powołane do życia przez te podmioty.

Dofinansowanie obejmuje  może być zrealizowane w formie dotacji i dotacji, przy czym wysokość dotacji jest uzależniona od od rodzajów usprawnień i wynosi maksymalnie 85%, 90% lub 95%.

Modernizacja może obejmować następujące działania:

prace jak:

 • ocieplenie obiektu (w tym np. ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów oraz     innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, w tym na źródło OZE),
 • wymiana lub montaż systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym programów funkcjonalno – użytkowych, ekspertyz technicznych, audytów energetycznych (audytów efektywności energetycznej), ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków w modernizowanym energetycznie budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Wykonujemy niezbędne audyty energetyczne (audyty ex-ante) i całe wnioski.