zabytki, muzea, szpitale,

Szpitale, zabytki, muzea, hospicja, domy studenckie i kościoły

Trwa nabór !!!! Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór na dofinansowanie działań zmniejszających zużycie energii w budynkach oraz zwiększających produkcję energii z odnawialnych źródeł i dotyczy budynków:

  • muzeów,
  • szpitali, zakładów opiekuńczo–leczniczych, pielęgnacyjno–opiekuńczych, hospicjów,
  • obiektów zabytkowych,
  • obiektów sakralnych wraz  z obiektami towarzyszącymi,
  • domów studenckich,
  • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

W programie przewidziano dwie formy dofinansowania tj. dotację i  pożyczkę, przy czym dotacja może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, a pożyczka do 50% kosztów kwalifikowanych, a intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi min. 100 tys. zł (z wyłączeniem ewentualnych kosztów dokumentacji projektowej). Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na podstawie audytu energetycznego będącego obowiązkowym elementem przedsięwzięcia, określającego spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności warunków wynikających z załącznika nr 2 do tego rozporządzenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w przygotowaniu audytów energetycznych i całych wniosków.