zabytki, muzea, szpitale,

Zapowiedź nowego naboru NFOŚiGW

NFOŚiGW zapowiada nawy nabór na na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Tym razem będzie możliwość pozyskania wyłącznie środków zwrotnych. Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych, hospicjów, a także muzea, domy studenckie, właściciele budynków zabytkowych oraz kościoły. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na podstawie audytu energetycznego będącego obowiązkowym elementem przedsięwzięcia, określającego spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności warunków wynikających z załącznika nr 2 do tego rozporządzenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.