Close

Program Ciepłe Mieszkanie w małopolsce

Ruszył nabór wniosków dla małopolskich gmin o udostępnienie środków w ramach programu “Ciepłe Mieszkanie”. Gminy mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu do WFOŚIGW.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych  znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Termin naboru

Nabór wniosków trybie ciągłym pierwszy nabór do 31.12.2022 roku. Procedura jest dwuetapowa.

  • W I etapie następuje złożenie wniosku aplikacyjnego przez gminę do WFOSiGW, a następnie po rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy dotacyjnej.
  • W II etapie gmina samodzielnie przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Terminy i sposób naboru wniosków dla beneficjentów końcowych oraz ich ocenę określa indywidualnie gmina w regulaminie.
  • Beneficjent końcowy może rozpocząć przedsięwzięcie /ponieść pierwszy wydatek/ dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej z gminą.

Beneficjent końcowy – Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia

Koszty obejmują:

– branżowa dokumentacja projektowa,

– wymiana/likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

– stolarka okienna i drzwiowa (zewnętrzna) wraz zakupem i montażem materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– podatek VAT jeśli nie istnieje możliwość jego odzyskania.

Koszty nie obejmują:

– gdy działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni większej niż 30% lokalu mieszkalnego.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od poziomu dochodu beneficjenta końcowego i może wynieść odpowiednio 30%, 60% lub 90%. Możliwy jest wzrost dofinansowania o 5% w przypadku, gdy gmina znajduje się na liście gmin najbardziej zanieczyszczonych. Jedno dofinansowanie możliwe na jeden lokal.

Trwałość projektu

Okres trwałości wynosi 5 lat, to znaczy, że beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych.

OFERTA

Nasza firma oferuje obsługę Programu „Ciepłe Mieszkanie” zarówno w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosku do WFOŚiGW, jaki i bieżącej obsługi beneficjentów końcowych. Usługa może być dostosowana do indywidualnych potrzeb gminy.

Zapraszamy do kontaktu.

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.