Close
audyt

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku nałożyła obowiązek wykonania audytu na wszystkie duże przedsiębiorstwa. Obowiązek ten wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej , duże przedsiębiorstwo to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych, liczonych osobno dla każdego roku, spełnił chociaż jeden z poniżej przedstawionych wymogów:

  • zatrudnił 250 lub więcej pracowników
  • suma bilansowa była większa bądź równa 43 mln €  i roczny obrót był większy bądź równy 50 mln €

Audyt energetyczny firmy opiera się na następujących zasadach:

  • audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
  • zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
  • powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Po wykonaniu opracowania przedsiębiorstwo zawiadamia Prezesa URE o wynikach audytu. Firmy spełniające chociaż jeden z przedstawionych wyżej wymogów, były zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego do 30 września 2017 roku, a następnie raz na 4 lata. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi wysoką karą do 5% rocznego obrotu.

Oferujemy wykonanie audytów energetycznych w oparciu o krajowe przepisy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki) i normę PN-EN 16247 powołaną w Dyrektywie 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Nasze opracowanie spełnia wymogi obowiązkowego audytu dla dużych przedsiębiorstw. Oferujemy wykonanie audytów energetycznych przedsiębiorstwa wraz z przygotowaniem zawiadomienia do Prezesa URE.

© 2024 EgoTerm | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.